In dit openbare deel zijn enkele links actief. Om toegang te krijgen tot het volledige materiaal registreer je met behulp van de code in het boek "Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs" (ga naar het boek)

1 Begeleiden van leerlingen
1.0 Inleiding
1.1 Gesprek voeren met een leerling
1.2 Plan maken met een leerling
1.3 Uitcheckschaal
1.4 De 5 G’s: reflecteren met een leerling
1.5 Evalueren met leerlingen
1.6 Functioneringsgesprek met een leerling
1.7 Portfoliogesprek met een leerling

2 Begeleiden in passend onderwijs
2.0 Inleiding
2.1 Checklist voorwaarden ‘passend onderwijs in de school’
2.2 Vragenlijst leraren passend onderwijs in de school
2.3 Intakeformulier leerling met beperking
2.4 Kennismaken met ouders van leerling met beperking
2.5 Arrangement beschrijven
2.6 Ontwikkeling volgen van leerling met beperking
2.7 Beslisschema onderwijs afstemmen op leerling met beperking
2.8 Activiteitenmatrix
2.9 Participatieplan

3 Begeleiden in samenwerken met ouders
3.0 Inleiding
3.1 Basisvormen Ouderbetrokkenheid 3.0
3.1.1 Format startgesprek met leerling en ouders
3.1.2 Observeren startgesprek
3.1.3 Do’s & Don’ts startgesprek
3.1.4 Format communicatieplan op maat
3.1.5 Format nieuwjaarsreceptie in september
3.1.6 Format creëren van buddy’s tussen ouders
3.2 Oudergesprekken
3.2.1 Oudervragenlijst zicht op eigen kind
3.2.2 Aandachtspunten communiceren met ouders
3.2.3 Oudervragenlijst Sociaal Emotionele Ontwikkeling
3.2.4 De behoeften van de leerling in kaart
3.3 Schema acceptatieproces van ouders
3.4 Format andere ouders uitnodigen wanneer leerling problemen heeft
3.5 Niet-Nederlands sprekende ouders

4 Begeleiden van leraren
4.0 Inleiding
4.1 Zeven observatie-instrumenten competenties leraren
4.1.1 Observeren van lerarencompetenties
4.1.2 Observeren van effectief onderwijsgedrag
4.1.3 Observeren van management en instructie
4.1.4 Observeren van effectieve leertijd
4.1.5 Checklist klassenmanagement en zelfstandig werken
4.1.6 Observeren van feedback
4.1.7 Kijkwijzer activerende directe Instructie
4.2 Groepsbespreking leraar en (interne) begeleider
4.3 Intervisie leerlingbespreking
4.4 De incidentmethode
4.5 Aanmelden voor leerlingbespreking
4.6 Overdrachtsformulier
4.7 Kernvragen evalueren groepsplan
4.8 Competenties van leraar of begeleider die werkt met jonge kinderen

5 Begeleiden van complex gedrag
5.0 Inleiding
5.1 Analyse complex gedrag
5.1.1 Gedragsfunctie-analyse (GFA)
5.1.2 Identificeren van complex gedrag in de groep
5.1.3 Lokaliseren van complex gedrag – preventieniveau II & III
5.1.4 Analyseren van complex gedrag individuele leerling
5.1.5 ASE-gedragsanalysemodel individuele leerling
5.1.6 Meervoudig risicomodel Van der Ploeg
5.1.7 Observeren van relatie leren en gedrag
5.1.8 Analyseren stimulerende en belemmerende factoren
5.2 Preventie & Sociaal Emotioneel leren
5.2.1 Checklist pedagogisch klimaat preventieniveau I
5.2.2 Veiligheidsthermometer
5.2.3 Preventie gedragsproblemen (Observatielijst & Vragenlijst leraren)
5.2.4 Inventariseren sociale en emotionele competenties leerlingen
5.2.5 Succesindicatoren programma voor sociaal en emotioneel leren
5.3 Competenties leraren
5.3.1 Zelfanalyse competenties bij complex gedrag
5.3.2 Zelfanalyse effectief handelen bij complex gedrag
5.3.3 Groslijst competenties leraren
5.4 Interventies bij complex gedrag
5.4.1 Vijfpuntsschaal: Gedragsthermometer
5.4.2 Check in – check out: begeleiden van leerling met complex gedrag
5.4.3 Reflecteren met leerlingen bij incidenten
5.4.4 Begeleiden van leerlingen met complex gedrag
5.4.5 Protocol en aandachtspunten Time-Out
5.4.6 Effectief handelen bij acht typen complex gedrag
5.5 Signaleren van gedragsproblemen
5.5.1 Observeren van sociale angst
5.5.2 Checklist depressieve leerlingen
5.5.3 Observeren van faalangst
5.5.4 Signaleren van hechtingsproblemen

6 Begeleiden bij schoolontwikkeling
6.0 Inleiding
6.1 Model van Knoster: begeleiden van schoolontwikkeling
6.2 OP Pad: met het team bouwen aan de toekomst
6.3 De zes huizen: begeleiden van schoolontwikkeling
6.4 RACSIT-matrix: taken en rollen inzichtelijk maken

7 Begeleiden bij externe ondersteuning
7.0 Inleiding
7.1 Checklist start van het schooljaar
7.2 Checklist organiseren van (jeugd)zorg in communicatie met ouders
7.3 Checklist ouderbetrokkenheid en zorg